menu
logo
CzechEnglishGermanSlovak
info@stahovanie-golem.sk
|
0907 777 721

Reklamačný poriadok

spoločnosti Golem services s.r.o.
 1. Ak sa vyskytne počas poskytovania služby vada, má objednávateľ právo vadu reklamovať resp. uplatniť si u poskytovateľa právo zo zodpovednosti za vady služby. Pre správne posúdenie reklamácie je nutné, aby objednávateľ písomne presne a riadne špecifikoval reklamovanú službu a jej vadu a takúto písomnú reklamáciu bezodkladne doručil poskytovateľovi a poskytol mu s tým súvisiacu súčinnosť. Pre tento účel je objednávateľ povinný predložiť poskytovateľovi nadobúdací doklad od dotknutej hnuteľnej veci.

 2. Objednávateľ uplatňuje reklamáciu v sídle spoločnosti poskytovateľa, t.j. na adrese Okoličianska 824, Liptovský Mikuláš alebo e-mailom na info@stahovanie-golem.sk a to tak, že zašle písomnú špecifikáciu reklamovanej služby podľa bodu 1. tohto článku a jej vady.

 3. Na uplatnenie práv zo zodpovednosti za vady (reklamáciu) musí byť predložený vyúčtovací doklad a doklad o uhradení odmeny. Bez predloženia predmetných dokladov začne poskytovateľ reklamačné konanie len pokiaľ objednávateľ iným vierohodným spôsobom doloží resp. preukáže, že reklamovaná služba bol poskytnutá práve poskytovateľom.

 4. Poskytovateľ je povinný o prijatí reklamácie vyhotoviť potvrdenie a toto bezodkladne doručiť objednávateľovi elektronicky alebo poštou. Potvrdenie o reklamácii musí obsahovať identifikačné údaje objednávateľa primerane podľa čl. 2 bod 2 druhá veta týchto všeobecných obchodných podmienok, označenie reklamovanej služby a popis reklamovanej vady, ako aj predpokladaný termín vybavenia reklamácie.

 5. Pri poskytovaní služby poskytovateľ zodpovedá za to, že služba je poskytovaná v súlade so zmluvou, t.j. že má kvalitu zmluvou požadovanú a poskytovateľom popisovanú, príp. že je služba poskytovaná minimálne v bežnej kvalite v akej sa služba takého druhu obvykle poskytuje, že zodpovedá požiadavkám, právnym predpisom, je v určenom zodpovedajúcom rozsahu a poskytovaná v súlade s dohodnutým spôsobom zodpovedajúcim účelu, ktorý poskytovateľ uvádza alebo pre ktorý sa služba obvykle poskytuje.

 6. Poskytovateľ nezodpovedá objednávateľovi za vady, ak:

  1. objednávateľ vadu služby spôsobil alebo zapríčinil sám,
  2. objednávateľ pred odovzdaním hnuteľných vecí na účely splnenia záväzkov poskytovateľa zo zmluvy o vade vedel,
  3. objednávateľ pred poskytnutím služby o vade služby a jej vzniku vedel,
  4. reklamácia objednávateľa odporuje povahe služby,
  5. objednávateľ sám zabalil hnuteľné veci určené na sťahovanie, úschovu alebo uskladnenie a poskytovateľ nemal možnosť sa s obsahom a stavom takto zabalených hnuteľných vecí oboznámiť.

 7. Poskytovateľ nezodpovedá za vady, pre ktoré bola poskytnutá zľava z odmeny dohodnutej za poskytovanú službu.

 8. Poskytovateľ je povinný o vybavení reklamácie vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

 9. Poskytovateľ zodpovedá za vady služby po dobu 1 mesiaca od jej poskytnutia.

 10. Ak nie je reklamácia vadnej služby, za ktorú poskytovateľ zodpovedá, uplatnená v záručnej dobe podľa bodu 9. tohto článku, právo zo zodpovednosti za vady zaniká.

 11. Pri vadách služby, ktoré objednávateľ uplatní v priebehu záručnej doby, má právo aby bola vada bezplatne, riadne a včas odstránená. Poskytovateľ je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť alebo poskytnúť zľavu z dohodnutej odmeny podľa charakteru vady.

 12. Pri vadách, ktoré nemožno odstrániť má objednávateľ právo:

  1. právo od zmluvy odstúpiť a požadovať vrátenie dohodnutej odmeny alebo jej časti (primeraná zľava z odmeny za poskytnutú službu),
  2. právo požadovať poskytnutie náhradnej služby.

 13. Spotrebiteľ má právo obrátiť sa s cieľom ochrany svojich spotrebiteľských práv na subjekt alternatívneho riešenia sporov. Počas alternatívneho riešenia sporov spotrebiteľ spolupracuje so subjektom alternatívneho riešenia sporov v záujme rýchleho vyriešenia sporu.

 14. Spotrebiteľ má právo obrátiť sa na poskytovateľa so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým poskytovateľ vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že poskytovateľ porušil jeho práva.

 15. Spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov, ak poskytovateľa na žiadosť odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 dní odo dňa jej odoslania.

 16. Strany sporu sú povinné spolupracovať so subjektom alternatívneho riešenia sporov a poskytovať mu potrebnú súčinnosť na dosiahnutie rýchleho a efektívneho priebehu alternatívneho riešenia sporu.

 17. Alternatívne riešenie sporu orgánmi alternatívneho riešenia sporov je bezodplatné.

 18. Podrobnosti o vedení alternatívneho riešenia sporu sú upravené v Zákone NR SR č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 19. V prípade, ak príde k vzniku poškodenia Vášho majetku pri sťahovaní firmou Golem, je potrebné túto skutočnosť bezodkladne oznámiť, hneď počas sťahovania na telefónnom čísle +421 907 777 721, prípadne prostredníctvom mailu na info@stahovanie-golem.sk.

  Následne je potrebné:

  • Poškodenie majetku zdokumentovať a poškodený majetok uchovať v súčasnom stave pre potreby obhliadky poistným technikom a fotodokumentáciu.
  • Vypísanie protokolu o vzniku škody, ktorý Vám doručíme. K dokumentácii poistnej udalosti bude potrebné priložiť aj originálny doklad o nadobudnutí majetku.
  • Po komunikácii s poisťovňou Vás budeme kontaktovať o ukončení poistnej udalosti a spôsobe vyrovnania hodnoty poškodenia.


V Liptovskom Mikuláši, dňa 01.01.2020.
Zľavy a akcie
Prečo je Sťahovanie Golem
Vaším najlepším partnerom pre sťahovanie?Stahovanie Bratislava
Postup sťahovania od kontaktu
po samotnú realizáciu
telefón
Kontakujte nás telefonicky, emailom alebo kliknite na cenová kalkulácia
kalkulácia
Spracujeme bezplatnú a nezáväznú cenovú kalkuláciu
odsúhlasenie
Po odsúhlasení ponuky si dohodneme detaily a termín sťahovania
priebeh
Priebeh sťahovania, nakladanie vybavenia a doplnkové služby
prevoz
Samotný prevoz vášho vybavenia bytu alebo kancelárie
vykladanie
Vykladanie vybavenia do vášho nového priestoru a doplnkové služby
dohoda
Ukončenie sťahovania a vybavenie formalít
Cenová kalkulácia
bezplatne a nezáväzne do 24 hodín
Sťahovanie Golem je Váš spoľahlivý partner na sťahovanie a prepravu
Poskytujeme sťahovanie v Bratislave, v Žiline, v Košiciach, v rámci celého Slovenska a medzinárodne stahovanie. Sťahovanie Golem ponúka profesionálne sťahovacie služby za BEZKONKURENČNÉ CENY za sťahovanie firiem, kancelárií, bytov a na ďalšie sťahovania. Zdarma ponúkame nezáväznú a bezplatnú cenovú ponuku na sťahovanie v Bratislave a dalších mestách na Slovensku. Rýchle, kvalitné, lacné sťahovanie bytov, kancelárií, sťahovanie firiem v Bratislave a na celom Slovensku. Tiež sťahovanie klavírov, trezorov, bremien, kancelárie, balenie. Poskytujeme sťahovacie služby v Bratislave...
Čítaj ďalej →
0
Rokov
skúseností
0
Presťahovaných
krabíc za rok
0
Presťahovaných ton
nákladu za rok
0
Presťahovaných
ťažkých bremien za rok
Sťahujeme menšie i väčšie firmy, kancelárie, byty, domy, inštitúcie, organizácie, či úrady. Pozrite si niektoré naše referencie tu.
volkswagen omv psa telekom unikredit strabag spp eustream eset
volkswagen omv psa telekom unikredit strabag spp eustream eset
kufor
Golem services s.r.o.
telefon
+421 907 777 721
info
info@stahovanie-golem.sk
www.stahovanie-golem.sk
facebook messenger linkedin twitter instagram
Golem services, s.r.o. 2024 - Všetky práva vyhradené
Všetky uvedené ceny sú bez DPH
bezplatne a nezáväzne
Cenová kalkulácia
telefon kontaktujte nás
0907 777 721
Cenová kalkulácia
bezplatne a nezáväzne
>